Laat de chaos los!

07.04.2022

Aan de hand van een boek, beschrijf ik in mijn woorden, in combinatie met de uitleg in het boek, de weg naar je krachtige Zelf. Het doel van het boek is herkenning en samenhang tussen kosmos en psyche duidelijk maken.

Het boek dat ik momenteel aan het lezen ben is:
Laat de chaos los - Paralellen tussen kosmos en psyche, van Stephen Wolinsky.

Dit boek probeert het brede spectrum van chaos te formuleren.

Op basis van een alomvattende veldtheorie kan de kwantumfysica aantonen dat alles met alles verbonden is, dat er achter de grote uiterlijke verscheidenheid een alomvattend veld van totaliteit bestaat.

Inzicht in de chaos kan ons helpen om de weerstand tegen chaos in onszelf te overwinnen.

Er is verzet tegen chaos in:

  • In ons leven
  • In ons denken
  • In onze emoties
Boek Wolinsky 2

Er is weerstand tegen de ervaring van geen controle meer hebben en tegen chaos in het persoonlijke leven.

Vrijheid vraagt bereidheid om mee te drijven op de golven van de chaos. Zo ontstaat er een meer subtiele vorm van orde, het kan ons leiden naar een dieper liggende orde.

We verzetten ons voortdurend tegen chaos, proberen er orde in aan te brengen, zodat ons leven zin en betekenis krijgt.

Alleen door de chaos toe te laten, kan de hogere orde zich openbaren.

Mogelijk is chaos in feite de natuurlijke orde en bestaan er binnen die chaos, eilandjes van orde.

Maar chaos is orde!

De weerstand tegen chaos houdt de chaos dus in stand, maakt ons leven onplezierig en (nog belangrijker) onthoudt ons een hogere orde die onderlinge verbondenheid en eenheid openbaart.

Als we chaos zien als een energiestroom, dan kan hij ons een dieper onderliggende verbondenheid laten ervaren met onszelf als het universum.

We hebben een manier nodig om geen weerstand te bieden en toe te staan dat de chaos zich zelf ordent en zijn ware aard aan ons toont.

We kunnen chaos verwelkomen en zelfs als een stimulans gaan zien om ons terug te brengen naar onze universele natuur.

Mensen verzetten zich tegen energiegolven en gevoelens van controleverlies, omdat we allemaal geconditioneerd zijn om onze gevoelens te beheersen, om deze energie onder controle te houden. Het is tijdens het stromen van energie dat wij chaos ervaren en door onze weerstand tegen de extra energie ontkennen wij een diepere orde die beschikbaar zou kunnen komen.

Omarm ongemak

Een voorbeeld uit het boek:

Als ik mezelf zie als onaantrekkelijk en iemand zegt tegen mij ‘ik voel me tot je aangetrokken’, dan verstoort deze energie mijn systeem en ga ik mij nerveus en angstig voelen; misschien ga ik zelfs deze persoon mijden.

De energie die van de bewering van deze persoon uitgaat en die zegt ‘ik voel me tot je aangetrokken’, is chaotisch voor het individu door het bevroren innerlijk beeld van zichzelf, als zijnde niet aantrekkelijk.

Als er dus weerstaat ontstaat tegen energie in de vorm van emoties, die innerlijk beschouwd wordt als chaos, (zowel op psychologisch, emotioneel, fysiek als spiritueel vlak), wordt de ervaringswereld van het individu zeer sterk beperkt.
Als je de chaos toestaat er te zijn, dan zal de onderlig-gende eenheid of het alomvattende veld aan je geopen-baard worden.

Daarom... om te ontdekken wie je bent, moet je eerst ontdekken wie je niet bent.

Chaos is de boodschapper die je laat weten dat er verandering op komst is.

Onderliggende chaos is een aanwijzing dat een onder-liggend idee, wereldbeeld, of zelfbeeld in twijfel getrok-ken moet worden. Wanneer de beperkende structuur is doorzien en is losgelaten, komt er meer ruimte.

Wanneer een overtuiging eenmaal is vastgezet, zullen individuen zichzelf beperken tot alleen die ervaringen die hun overtuiging bevestigen.

Zo houden wij vaak zonder het zelf te beseffen een onderliggende toestand in stand, we accepteren alleen dat wat onze kijk op onszelf en op onze wereld onder-steunt.

Laat je angsten je niet beletten

Wat als vreemd of zelfs onacceptabel op je overkomt, moet je juist aandacht geven, het duidt er immers op dat er iets te leren valt, want iets stoot hier tegen je vooroordelen.

Simpel en samenvattend gezegd...

Ga helen wat je hindert, zie de pijn als wegwijzers naar nieuwe mogelijkheden. Stop de steeds terugkerende patronen die je saboteren, waardoor je niet kan genieten van je volle potentieel.

Het hele boek wil hiervoor bewijsvoering aandragen gezien vanuit het perspectief van de kwantumfysica. Maar ook de yogatraditie van India, de boeddhistische benadering van zelfverwerkelijking en de psychologie van de soefi's zijn allen door de auteur diepgaand bestudeerd.

Dieperliggend zoeken naar de oorzaak achter je pijn, is de enige manier om los te komen van de pijnlijke triggers die je leven saboteren.

Dat is waar ik mensen mee wil helpen, ze helpen zien dat er zoveel meer mogelijk is, als je maar het innerlijk werk doet.
Mijn 3 video's helpen je daarmee op weg. Je kan ze gratis aanvragen.

Inspirerende groet,
Kristine