Hebzucht naar geld en macht.

24.10.2022

Om te kunnen leven in een menswaardiger maatschappij, is een verschuiving nodig in het denken over geld, waarbij de klemtoon gaat liggen op waarde-uitwisseling tussen mensen.

Het recht van de sterkste.

Zolang er geen grenzen gesteld worden aan hebzucht en het streven naar macht, zal een zeer kleine minderheid, (Broere spreekt over slechts 8 wereldburgers), de helft bezitten van alles wat er te bezitten valt in de wereld.

Deze keer deel ik mijn aantekeningen uit het boek van Ad Broere - Geld in de bijrol-

Niet iedereen verdient evenveel en deze ongelijk-heid kan alleen voorkomen worden als elke deelne-mer gelijkmatig deelt in de opbrengst.
Deze communiteitsgedachte zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot een leefbaar inkomen. Zeker gezien de essentiële bijdrage dat eenieder inbrengt in de gemeenschap, want als de economie door iedereen gedragen wordt, door de productie van allen, komt de economie in beweging en is geld slechts een hulpmiddel.

Ad Broere

Geld in de bijrol voorplat 194x300

Geld door schuld.

Bankiers echter plaatsen zich buiten de gemeen-schap. Hun inkomen houdt geen verband met de door hun geleverde prestaties. Ze laten zich rente betalen. Dit verdienmodel is gebaseerd op de hoe-veelheid geld die ze in omloop brengen en niet op de diensten die ze verlenen.

Zo zitten 7 miljard mensen gevangen in een misdadig en schuld creërend systeem, dat zich in de afgelopen 300 jaar tot in perfectie heeft ontwikkeld.
Het veroordeelt mensen tot slaven en het veroorzaakt oorlogen, schuld, honger, armoede, vervuiling en vernietiging van het milieu.
Het wordt gevoed door hebzucht, angst en verdeeldheid.

Het dwingt mensen om in een tredmolen te leven van hersenloze massaconsumptie. Het systeem maakt onveranderd door de eeuwen heen, gebruik van leugens, misleiding, intimidatie, uitlokking, en is zo sluw opgezet dat de wereld haast nergens van weet en enkele winnaars kent ten kosten van een massa verliezers.

Het acht zich bovendien onverslaanbaar en is zo arrogant dat het alles en iedereen denkt te moeten controleren.

Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.
Gandhi

Rente

Als banken hun verdienmodel zouden veranderen van -gekoppeld aan de hoeveelheid geld- naar -gekoppeld aan dienstverlening in uren- daalt de last voor de gezinnen met een hypotheek enorm en verdwijnt ook de prikkel om zoveel mogelijk geld ‘te verkopen’, doordat het verdienmodel hier niet langer aan gekoppeld is.

Zo zou een bank bijdragen aan het stabieler maken van de economie.

Banken echter beleggen met speculatieve doelein-den het geld, dat uit loondienst werd verworven en waar men echte waarde levert voor het verdiende geld.

De macht van het geld 1

Ook willen de meeste investeerders zo snel mogelijk een hoog rendement, dit zet de bedrijven onder druk en drijft de prijzen op. Een gelijkmatige verdeling van de opbrengst van alles wat er in de economie wordt geproduceerd, zou ermee gediend zijn als- geld met geld verdienen- wordt afgeschaft.

Rente afschaffen heeft als bijkomend voordeel, dat prijzen van huizen, auto’s enz. ook dalen.
Men kan renteloze leningen dan zien als een voorschot dat kan worden terugbetaald, omdat het refereert aan het vermogen voldoende te verdienen en terug te betalen wat je beschikbaar hebt gekregen. Dit heeft men ook al succesvol uitgetest!

Door publieke,-rente en schuldvrije geldcreatie, ontstaat er ruimte voor een betere verdeling van de welvaart en hebben bijvoorbeeld jonge mensen het gemakkelijker om een huis te kopen. Het kan echt anders.

Van de ik-samenleving naar de wij-samenleving.

Hoe kan men een menswaardiger samenleving mogelijk maken?
Het kan niet de bedoeling zijn om het grootste deel van de burgers dwingend kort te houden ten behoeve van de bevoorrechten. Ook de overheid moet hierin een dienende- en geen dwingende rol op zich nemen.

Werknemersparticipatie.
Als aandeelhouder en werknemer van het bedrijf, gaat het vlotter om meer winst beschikbaar te houden voor de verdere opbouw van de onderneming, omdat men daar uiteraard ook zelf direct belang bij heeft.
Dit alles voorkomt meteen ook een grote loonkloof.

Een goed voorbeeld hiervan is Scott Bader.
Gemeenschappelijke gedragen doelstellingen staan hier voorop en alle participanten kunnen in gelijke mate delen in behaalde resultaten.

Werknemersparticipatie

De BIS bank

Dit is een geheime bank die de wereld runt en die compleet los staat van elk staats of politieke bemoeienis en zo een monopolypositie inneemt.
Ze controleren ook het geldsysteem en manipuleren de financiële wereld en de politiek.

De heren BIS bankiers hebben zichzelf volledig ingedekt. Nog sterker, ze mogen te allen tijde met hun gezin naar Zwitserland waar niemand hen voor de rechter kan slepen als vergelding voor het opblazen van het financiële systeem.
Willem Middelkoop

60 centrale banken zijn lid van de BIS, inclusief die van Brazilië, Rusland, India, China en Centraal Afrika, de BRICS-landen.

BIS is een geldscheppende instelling.
Onderzoeksjournalist Epstein schreef in Harper’s magazine als eerste over deze bank en trok daarbij 3 hoofdconclusies in zijn onderzoek:

  • het hechte ‘geloof’ dat centrale banken los van hun overheid moeten werken
  • laat de politiek niet beslissen over de toekomst van het financiële stelsel
  • als een van de centrale banken in de problemen raakt dan moet door de ander worden ingegrepen.

De BIS bank kent een nazi verleden. Er verschenen al verscheidene goed gedocumenteerde boeken over deze verborgen geschiedenis.
De directie van de BIS bank bestond uit nazi 's en nazi sympathisanten.

Gouddiefstal werd stilzwijgend toegepast en doorgesluisd, hét instrument van echte geldmacht en intussen blijft men nog steeds, onder volledig onaantastbare en strikte geheimhouding, zijn monopolie verder uitspelen.

Meer lezen via deze link.

Door ook nog eens de dollar tot spil van het internationale betalingsverkeer te maken, kon de VS iedereen in de pas laten lopen. Hierbij wordt ook het militaire apparaat ingezet. Dit militair-industrieel complex is de grootste bedreiging voor de democratie en al in 1961 heeft Eisenhouwer hiervoor gewaarschuwd.

China was intussen een productieland in opbouw, terwijl tegelijk de productie in de westerse landen steeds meer wordt afgebouwd. China komt nu in een andere positie te staan en gaat hierbij zijn vooraanstaande rol in de wereldhandel opeisen. Voorafgaand aan deze positie werd ook China steeds gedwongen te handelen in dollarkoersen. Zo bleef er enige controle.
Om die controle nu te kunnen behouden, is men bezig om een ander geldsysteem door te drukken.
Een Big Reset dwingt zich op, zodat de macht nog meer kan worden gecentraliseert.

De economie blijft binnen het huidige geld-stelsel alleen in beweging door meer schulden, maar de wortel van het probleem zit in de volkomen scheve inkomens en vermogens-verdeling in de wereld.

Als er een crash komt, zal deze de vorige crash helemaal in de schaduw zetten en het enige goede dat dit tot gevolg kan hebben, is dat er een einde komt aan ‘de wereld regeren door middel van geld’.
Maar dat kan alleen als er voldoende mensen over de hele wereld wakker zijn of wakker worden die zeggen: “dit nooit meer!”

Koopkracht

Lincoln zei ooit “De overheid moet al het geld creëren en in omloop brengen dat nodig is om de uitgaven van de overheid mogelijk te maken en de koopkracht van de burgers te garanderen. Het privilege van het creëren en in omloop brengen van geld is niet alleen het voorrecht van de overheid, het verschaft tevens unieke creatieve mogelijkheden. Geld zal niet langer dominant zijn, maar ten diensten komen te staan van de mensheid en de democratie zal het winnen van de geldmarkt.

Als je zelf het boek gaat lezen wordt veel duidelijk en kom je ook mogelijke oplossingen tegen.
Een aanrader, al is het maar om die hele constructie rond geld te begrijpen en de hebzucht naar geld en macht een halt toe te roepen.

Ook dat is wakker worden, de eigen verantwoordelijkheid durven opnemen wat zal leiden tot een menswaardiger samenleving.